Мухим факт №06

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1.

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикеринингноми:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашганери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

3.

Муҳимфактнинграқами:

06

Муҳимфактнингноми:

Эмитентнингюқорибошқаруворганитомониданқабулқилинганқарорлар

Умумиййиғилиштури:

Навбатдаги

Умумиййиғилишўтказишсанаси:

30 июн 2017 йил

Умумиййиғилишбаённомаситузилган сана:

30 июн 2017 йил

Умумиййиғилишўтказилганжой:

Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисларзали

Умумиййиғилишкворуми:

84,90 %

Овозберишгақўйилганмасалалар

Овозберишякунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

100

42930738

2.

Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

100

42930738

3.

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан бош директор ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш.

.

100

42930738

4

ХИИ«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

100

42930738

5

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг2016 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясинингхисоботиниэшитиш.

100

42930738

6

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини,шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлартўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш

100

42930738

7

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш.

.

100

42930738

8

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖинг 2016 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш.

100

42930738

9

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

100

42930738

10

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ томонидан амалга оширилган ҳомийликларни тасдиқлаш ва жамият харажатларига олиш.

100

42930738

11

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини тасдиқлаш.

100

42930738

12

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш

100

42930738

13

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш.

100

42930738

14

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

100

42930738

15

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ички корпоратив хужжатларини тасдиқлаш.

100

42930738

16

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖКузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

100

42930738

17

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖтафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

99,78

42838030

0.0021

92708

18

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини амал қилиш муддатини бир йилга узайтириш

99,99

42838030

0,00029

12408

0,00021

92708

19

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖижроия органининг аффилланган шахслари билан тузиладиган битимларни ёки йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишинимаъқуллаш тўғрисида.

100

42930738

20

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ойлик бадал, корпоратив маслаҳатчига иш ҳақи миқдорини белгилаш.

99,99

42918330

0,00029

12408

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1

Жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Турсунова Шоира, Шарипов Шариф, Мирзаев Ғайбулло.

2

Умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин.

3.

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан жамият бош директори Ж.И.Шеровнингҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4.

Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин вақониқарли деб топилсин.

5

Жамиятнинг 2016 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

6

Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари иловага (№____ )мувофиқ тасдиқлансин.

7

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “Марикон Аудит” аудиторлик ташкилотининг хулосаси маълумотучун қабул қилинсин.

8

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖинг 2016 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “Intelligent Analytics Group” МЧЖмустақил баҳолаш ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

9

Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши юзасидан тайёрланган ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва бу юзадан хабарбериш шакли тасдиқлансин. (___- илова)

10

ХИИ“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ томонидан 2016 йил давомида амалга оширилган жами 704 776 400 минг сўмлик беғараз ёрдам, хайрия ва ҳомийликлар___ — иловага асосанмаъқуллансин.

11

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг 2016 йил якуни билан олинган 16 787 941 минг сўмлик соф фойдаси қўйидаги тартибда тақсимлансин:

  1. Заҳира фондини шакллантириш учун – 5,0 % (839 397 050 сўм); Дивидендларга – 40,05 % (6 725 235 723сўм); Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – 54,95 % (9 233 308 227 сўм);
  2. Жамият акциядорларининг ҳар бир дона оддий акциясига 132.50 (бир юз ўттиз икки) сўм 50 (эллик) тийиндан, жамият акциядорларининг ҳар бир дона имтиезли акциясига 85 (саксон беш) 89 (саксон тўққиз) тийин жами 6 725 235 723сўм дивиденд тўлансин.
  3. Акциядорларга тўланадиган дивиденд тўловлар акциядорларнинг пластик карточкалари ёки хисоб рақамларига пул кўчириш йўли билан 2017 йил 1 июлдан 2017 йил 30 августга қадар (60 кунда) амалга оширилсин. Акциядорлар томонидан белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендлар ушбу муддат тугагандан кейин, лекин уч йилдан кўп бўлмаган даврда тўланиши мумкин. Уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият иҳтиёрида қолиши белгилаб қўйилсин.
  4. Дивидендлар биринчи навбатда имтиёзли акцияларга тўланади. Норезидент акциядорларнинг ёзма талабига кўра уларга ҳисобланган дивидендларни улар томондан кўрсатиладиган банк ҳисоб рақамига тўлансин.

12

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ 2017 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси иловага (№____ ) асосан тасдиқлансин.

13

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш концепцияси иловага (№____ ) асосан тасдиклансин.

14

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг янги таҳрирдаги устави иловага (№____ ) мувофиқ тасдиқлансин.

15

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг янги таҳрирдаги ички корпоратив ҳужжатлари: Акциядорлар Умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Ижроия органи – Бошқарув, Тафтиш комиссияси, Ички аудит ҳамда Ҳомийлик вабеғараз ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги Низомлари тасдиқлансин.

16

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин:

1.Мавлянов Нигман Абдуллаевич 2. Суюнов Бобомурод Мамаражабович 3.Жураев Ихтиёр Ўринович 4.Мирзаев Тўлқин Эшқобилович5.Ёров Нозим Насимович6.Калонов Фахриддин Абдурахимович7.Самадов Бахшилло Худойбердиевич.

17

Жамият тафтиш комиссияси қуйидагилардан иборат таркибда сайлансин: Дониёр Абдуқаюмович Маматқулов, Исомиддин Исмоилович Ибрагимов, Азим Муродович Султоновлар сайланган деб ҳисоблансин.

18

Шеров Жамшид Истамович ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг бошдиректори этиб сайлансин ва у билан бир йил муддатга тузилган меҳнат шартномаси 1 йил муддатгаузайтирилсин.

19

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар иловага (№____ ) мувофиқ тасдиқлансин. 2.ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган йирик битимлар иловага (№____ ) мувофиқтасдиқлансин.

20

Жамиятнинг кузатув кенгаши раисига жамият бош директорининг жами ойлик маошининг 100 фоизи миқдоридаги тўлов тўланиши тасдиқлансин, кузатув кенгашининг қолган аъзоларига жамият кузатув кенгаши раиси ойлик бадалининг 60 фоизи миқдорида бадал тўланиши тасдиқлансин, жамият тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларига жамият молия бўйича директорининг ойлик маошининг 50 фоизи миқдорида чораклик бадал тўланиши тасдиқлансин, жамият корпоратив маслаҳатчисига жамият кузатув кенгаши раиси жами ойлик бадалининг 60 фоизи миқдоридаги ойлик иш хаққи белгилансин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.